ජුනි 13 – රජයේ පාසල් නිවාඩු ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ජුනි 13 වැනි සඳුදා රජයේ සහ රජයේ අනුමත පෞද්ගලික පාසල් සඳහා නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *