2022 ආසියානු කුසලානය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

2022 ආසියානු කුසලානය සඳහා වන ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.