විදේශ රැකියා සඳහා යන ශ්‍රී ලංකා කාන්තාවන්ට දැනුම් දීමක්…

නීතිවිරෝධී මාර්ගවලින් විදේශගත වන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා සංක්‍රමණික සේවිකාවන්ට 2023 අප්‍රේල් 1 වන දින සිට විදේශයන්හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩලවල ආරක්ෂිත නිවාසවල නවාතැන් ලබා නොදේ.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය (SLBFE) නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ වංචනික ආයතන හරහා සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි නොවී විදේශ ගත වන කාන්තාවන්ට රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩල මගින් ආරක්ෂිත නවාතැන් ලබා නොදෙන බවයි.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළේ මුලින් විදේශ රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩල විසින් සිය රැකියා වලදී විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා සංක්‍රමණික සේවිකාවන්ට උපකාර කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත නිවාස ලබා දී ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත්, නීතිවිරෝධී ආයතන හරහා සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි නොවී ගැටලුවලට මුහුණ දී ගමන් කළ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා සංක්‍රමණික සේවිකාවන්ගේ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබුණු බැවින් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත මණ්ඩල විසින් ආරක්‍ෂිත නවාතැන් සහ වෙනත් ආධාර ලබා දෙන ලදී.

නීතිවිරෝධී රැකියා නියෝජිතායතන හරහා විදේශගත වන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තා සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් සංඛ්‍යාව සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ ලියාපදිංචි නොවීම සීමා කිරීමේ අරමුණින් මෙය ලබා දුන් බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

කෙසේ වෙතත්, නීතිවිරෝධී ලෙස රැකියා සඳහා විදේශගත වන පුද්ගලයින් සඳහා ආරක්ෂිත නවාතැන් සහ වෙනත් අවශ්‍යතා සඳහා වන ආධාර අත්හිටුවනු ලබන්නේ විදේශ රැකියා සඳහා නීත්‍යානුකූල ක්‍රම අනුගමනය කරන්නන් පමණක් දිරිමත් කිරීම සඳහා බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *