උප්පැන්න සහතිකයේ පියාගේ ජාතිකත්වය “ශ්‍රී ලාංකික” ලෙස සටහන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයාට එරෙහිව නඩු

තම දරුවාගේ උප්පැන්න සහතිකයේ පියාගේ ජාතිකත්වය “ශ්‍රී ලාංකික” ලෙස සටහන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයාට එරෙහිව නීතීඥ නුවන් බෝපගේ විසින් නඩුවක් ගොනු කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, සිකුරාදා (10) අභියාචනාධිකරණයේ පැවති නඩු විභාගයේදී, උප්පැන්න සහතිකයේ පියාගේ ජාතිකත්වය “ශ්‍රී ලාංකික” ලෙස ඇතුළත් කිරීමට රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා එකඟ විය.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, බෝපගේ විසින් ගොනු කරන ලද රිට් පෙත්සම විභාගය අවසන් කරන ලද අතර, පෙත්සම්කරු වශයෙන් ඔහුගේ අයිතිවාසිකම් අධිකරණය විසින් ආරක්ෂා කරන ලදී.

ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී පියාගේ ජාතිය සඳහන් කිරීමේ අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයා තම පුතාගේ උප්පැන්න සහතිකය ලියාපදිංචි කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් පසුව බෝපගේ මෙම රිට් අයදුම්පත ගොනු කළේය. බෝපගේ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ පියාගේ ජාතිය “මිනිස්” හෝ “ශ්‍රී ලංකික” ලෙස ඇතුළත් කරන ලෙස හෝ එය හිස්ව තබන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *