ශ්‍රී ලංකාව සංචාරකයින් සඳහා නව Covid 19 ප්‍රොටෝකෝල සහ ක්‍රියා පටිපාටි නිකුත් කරයි.

සංචාරක අමාත්‍යාංශයේ නව Covid 19 ප්‍රොටෝකෝලය සහ ක්‍රියා පටිපාටිවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සියලුම සංචාරකයින්ට එන්නත් කාඩ්පතක් ළඟ තබා ගන්නා ලෙස උපදෙස් දෙනු ලබන අතර එන්නත් නොකළ සංචාරකයින් පැමිණීමට පැය 72 කට පෙර ලබාගත් PCR වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *