ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය සම්බන්ධව ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා උපදෙස් නිකුත් කරයි.

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය පිළිබඳ උපදෙස් ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *