ජල විදුලිය නිෂ්පාදනය සඳහා ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති බව මහවැලි අධිකාරිය කියයි.

ශ්‍රී ලංකා මහවැලි අධිකාරිය ජලවිදුලි උත්පාදනය සඳහා නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාණවත් තරම් ජලය ජලාශවල නොමැති බව දන්වා ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් මහවැලි අධිකාරිය ඊයේ (03) ලිපියක් මගින් විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී තිබේ.

අපේක්ෂිත පරිදි වර්ෂාපතනය නොලැබීම හේතුවෙන් එහි ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති බව අධිකාරිය අනාවරණය කළේය.

ජනවාරි 31 සිට පෙබරවාරි 02 දක්වා සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පුරෝකථනය කර තිබූ බැවින් ජනවාරි 30 සහ 31 යන දිනවල ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ජල පරිමාව ජලාශවලින් මුදා හැර ඇති බව මහවැලි අධිකාරිය පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ පුරෝකථනයට අනුව මෙම කාලය තුළ ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනයක් නොලැබුණු අතර මහවැලි අධිකාරිය පවසන්නේ මහ සහ යල කන්නයේ වාරිමාර්ග, පානීය, පශු සම්පත් ගොවිපල සහ ජල විදුලි උත්පාදනය සඳහා අවශ්‍ය ජලය සාමාන්‍ය පරිදි නිකුත් කිරීමට තීරණය කළ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *