ක්‍රීඩා ඇමති, ක්‍රීඩා ආයතන සඳහා නව නීති කිහිපයක් ගෙන එයි.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවයට අදාළ සහ වයස් සීමාවට අදාළව තහනම් කිරීම් ඇතුළත් කරමින් ජාතික ක්‍රීඩා පනත සංශෝධනය කර තිබේ.

සංශෝධිත ක්‍රීඩා පනතට අනුව ද්විත්ව පුරවැසියන්ට ක්‍රීඩා ආයතනයක කිසිදු තනතුරක් සඳහා තරග කිරීම තහනම් කර ඇත.

රාජ්‍ය හෝ අමාත්‍ය තනතුරුවල සේවය කරන අයට ක්‍රීඩා ආයතනයක කිසිදු තනතුරක් සඳහා තරග කිරීම ද තහනම් වේ.

සංශෝධිත ක්‍රීඩා පනත යටතේ තනතුරක් දැරීමට ඇති උපරිම වයස් සීමාව අවුරුදු 70ක් වන අතර දැනට වයස අවුරුදු 70ක් වන තනතුරු දරන්නන්ට සිය ධූර කාලය සම්පූර්ණ කිරීමට අවසර ලැබේ.

තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් වාර දෙකක් සඳහා සුදුසුකම් ලබයි, එක් වාරයකට වසර 04 බැගින්, නමුත් වාර දෙකක් සම්පූර්ණ කළ අයට නැවත තරඟ කිරීම තහනම් කර ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *