උද්භිද උද්‍යාන සඳහා ඇතුල්වීමේ ගාස්තු වැඩිකරයි.

සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා විසින් උද්භිද උද්‍යාන ප්‍රවේශ ගාස්තු වැඩි කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත. 100 සිට රු. 200 සහ විදේශිකයන් රු. 2,000 සිට රු. 2023 ජූලි සිට හිසකට 3,000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *