අප්‍රේල් උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය සේවා.

එළඹෙන අප්‍රේල් අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය විශේෂ දුම්රිය සේවා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ අද සිට 2023 අප්‍රේල් 17 දක්වා විශේෂ දුම්රිය සේවා ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

විශේෂ දුම්රිය සේවාවන්ට සාමාන්‍ය දුම්රිය ගමන් මෙන්ම දිගු දුර දුම්රිය ගමන්ද ඇතුළත් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *