පසුගිය පැය 48 තුළ වයස අවුරුදු 30ට අඩු කොවිඩ් මරණ 5ක්

පසුගිය දින දෙක තුළ ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොවිඩ් මරණ 71ක් වාර්තා වී තිබේ.

අඟහරුවාදා කොවිඩ් මරණ 36 ක් වාර්තා වූ අතර සඳුදා මරණ 35 ක් වාර්තා විය.

පසුගිය නොවැම්බර් මාසයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වූ වැඩිම Covid මරණ සංඛ්‍යාව මෙයයි.

පසුගිය පැය 48 තුළ වාර්තා වූ කොවිඩ් මරණ 71 අතරින් 5ක් වයස අවුරුදු 30ට අඩු අය වෙති.

ඔවුන්ගෙන් 13 දෙනෙක් වයස අවුරුදු 30 ත් 60 ත් අතර අය වෙති.N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *