ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල රු. 300 දක්වා ඉහළ යයි.

පාන් ගෙඩියක මිල අද සිට ඉහළ දමා ඇති බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය නිවේදනය කරයි.

එම සංගමය පැවසුවේ ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල රු. 300

තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ යාම හේතුවෙන් මෙම මිල ඉහළ දමා ඇති බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන්.

ග්‍රෑම් 450 පාන් ගෙඩියක මිල අවසන් වරට වැඩි කළේ රු. 20 සිට රු. ජූලි මාසයේදී 190.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *