කෞතුකාගාර තාවකාලිකව වසා දැමීමට පියවර

Share this Article

මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යටතේ ඇති දිවයිනේ සියලුම කෞතුකාගාර නැවත දැනුම්දෙන තුරු වසා දැමීමට පියවර ගෙන තිබේ.

සීගිරිය, පොළොන්නරුව, ගාල්ල, කතරගම, සහ මහනුවර පිහිටුවා ඇති කෞතුකාගාර ඒ අනුව වසා දැමෙනු ඇත. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල සඳහන් කරන්නේ රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හමුවේ එම තීරණය ගත් බවයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.