ඉගැන්වීම් පුරප්පාඩු සඳහා වූ රජයේ තරඟ විභාග පිළිබඳ නිවේදන නිකුත් කරයි.

ජාතික සහ පළාත් පාසල්වල සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ගුරු පුරප්පාඩු සඳහා රාජ්‍ය සේවයේ උපාධිධාරීන් ශ්‍රී ලංකා ගුරු සේවයට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය නැවත ශ්‍රේණිගත කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

උනන්දුවක් දක්වන අපේක්ෂකයින් අයදුම්පත් අන්තර්ජාලය හරහා යොමු කළ යුතුය: applications.doenets.lk/exam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *