අ.පො.ස (උ/පෙළ) උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගෙවීම් වැඩි කරයි.

විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය අද ප්‍රකාශ කළේ අ.පො.ස (උ/පෙළ) පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ගෙවනු ලබන ගෙවීම් ඉහළ නැංවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි.

ඒ අනුව පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීම සඳහා දිනකට ගෙවනු ලබන රුපියල් 500 ක ඒකාබද්ධ දීමනාව රු. 2,000ක් වන අතර කිලෝමීටර් 81කට වැඩි දුරකින් විභාග රාජකාරි සඳහා පැමිණෙන ගුරුවරුන් සඳහා රුපියල් 2,900ක දීමනාවක් ගෙවීමට තීරණය කර ඇත.

ඉහත කාර්යය සඳහා භාණ්ඩාගාරයෙන් අමතර ප්‍රතිපාදන ද ලබා ගන්නා ලදී. මෙයට අමතරව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සමඟ මූලික සාකච්ඡාව මාර්තු 9 වැනිදා අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණු අතර, ඊට භාණ්ඩාගාර නිලධාරීන් ඇතුළු අදාළ සියලු පාර්ශ්ව සහභාගි වූහ.

මේ පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සංගමය ද දැනුවත් කර ඇත. ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කර තිබුණේ පරීක්ෂකවරුන් 19,000කගේ මුළු අවශ්‍යතාවයෙන් 12,000ක් පමණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *