සිකුරාදා සහ සෙනසුරාදා විදුලි කප්පාදු කාලසටහන නිකුත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) පැය 03 යි විනාඩි 40 ක කාලයක් විදුලිය විසන්ධි කිරීමට අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *