සැප්තැම්බර් මාසයේදී විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සංඛ්‍යාව ඉහළ යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ 2022 අගෝස්තු මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 325 සිට 2022 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 359 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර නිවේදනය කළේය.

“මෙය 2022 අගෝස්තු මාසයේදී වාර්තා වූ ගලා ඒමට සාපේක්ෂව 10%ක (USD 34Mn) වැඩිවීමක් වන අතර 2022 ජූලි මාසයේදී වාර්තා වූ ගලා ඒමට සාපේක්ෂව 29%ක (USD Mn 80) වැඩිවීමක්” අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *