සතොස නිෂ්පාදන තුනක මිල අඩු කරයි.

බදාදා (16) සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නිෂ්පාදන තුනක මිල අඩු කිරීමට ලංකා සතොස තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *