ශ්‍රී ලංකාව මෝටර් නොවන ප්‍රවාහනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට පෙළබෙයි…

ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින ප්‍රවාහන පද්ධතිය තුළ මෝටර් නොවන ප්‍රවාහනය ඒකාබද්ධ කිරීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

රට තුළ දැනට පවතින ක්‍රියාකාරී වාහන සංඛ්‍යාව මිලියන 5 ඉක්මවන බවත් එය 2000 වසරට වඩා තුන් ගුණයකින් වැඩි බවත් රජය පවසයි.

මෙයට හේතුව මෝටර් රථ, යතුරුපැදි, ත්‍රිරෝද රථ වැනි පෞද්ගලික වාහන ආනයනය ඉහළ යාමයි. එමෙන්ම ආදායම් මට්ටම ඉහළ යාම සහ පවතින පොදු ප්‍රවාහන සේවා භාවිත කිරීමේ දුෂ්කරතා හේතුවෙන් පෞද්ගලික වාහන භාවිත කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් පවතී.

පුද්ගලික මෝටර් රථ භාවිතයේ ශීඝ්‍ර වර්ධනය නිසා මෝටර් නොවන ප්‍රවාහන මාධ්‍යවල දායකත්වය අඩු වී ඇත. මෝටර් රථ රහිත ප්‍රවාහන භාවිතය වායු දූෂණය අවම කිරීමට මෙන්ම සෞඛ්‍ය, වාතයේ ගුණාත්මකභාවය, පරිසරය, දේශගුණික විපර්යාස සහ පුද්ගලික මූල්‍ය කෙරෙහි ධනාත්මක බලපෑමක් ඇති කරයි.

එබැවින් ආර්ථික හා පාරිසරික ප්‍රතිලාභ උපරිම කිරීම සඳහා දැනට පවතින ප්‍රවාහන පද්ධති සමඟ මෝටර් නොවන පද්ධති ඒකාබද්ධ කළ යුතු බව හඳුනාගෙන ඇත.

ඒ අනුව පරිසර අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව සැලකිල්ලට ගනිමින් අදාළ අමාත්‍යාංශ සහ ආයතන ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් යටතේ පහත පියවර ගැනීමට එකඟ වී ඇත.

පවතින මාර්ග සඳහා සුදුසු පාපැදි මංතීරු සලකුණු කිරීම සහ පවතින පදික මංතීරු වැඩිදියුණු කිරීම
අනාගත මාර්ග සඳහා පාපැදි සහ පදික මංතීරු ඇතුළත් කිරීමට පියවර
රජයේ කාර්යාල කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පාපැදි භාවිතය දිරිගැන්වීමට අවශ්‍ය පියවර ගැනීම
කාර්යාල පාපැදිකරුවන් සඳහා වාහන නැවැත්වීම සහ ප්‍රවේශය ඇතුළුව අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *