ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ආහාර සලාක ඇසුරුම අපනයනය කිරීමට සලකා බලයි.

ශ්‍රී ලංකාවට විදේශ විනිමය උත්පාදනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන ආහාර සලාක පැකට්ටුව විදේශ හමුදා සේවා සඳහා හඳුන්වා දීමට සලකා බලයි.

හමුදාවට අනුව, කෑමට සූදානම් (MRE) සලාක ඇසුරුම මුලින් මැලේසියාවෙන් ආනයනය කරන ලද අතර සිවිල් යුද්ධයේදී ශ්‍රී ලංකා හමුදාව විසින් භාවිතා කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් අස්වනු නෙළන ලද සහල් සහ එළවලු යොදා ගනිමින් එයම නිෂ්පාදනය කිරීමට ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට දැන් හැකියාව ලැබී ඇත.

මෙම ආහාර සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය මාස තුනකට වරක් කෘෂිකාර්මික සහ අනෙකුත් විශේෂඥයින් විසින් නිරීක්ෂණය කරනු ලබන අතර, ආහාර අපවිත්‍ර කළ හැකි බැක්ටීරියා වැළැක්වීමේ හැකියාව ඇති තාක්‍ෂණය භාවිතා කරමින් එය දිගු කල් පවතින බව පැවසේ.

ශ්‍රී ලංකා යුධ හමුදාව විසින් දිනකට MRE සලාක ඇසුරුම් 1750 සිට 2000 දක්වා රු. 1375.

MRE සලාක පැකේජ ආනයනය අත්හිටුවීම නිසා ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් මිලියනයකට ආසන්න මුදලක් ඉතිරි වී ඇති බව යුද හමුදාව පෙන්වා දී ඇත. මිලියන 153 ක් වන අතර දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන MRE සලාක පැකට් අපනයනය කිරීමෙන් විදේශ විනිමය උපයා ගැනීමට ඔවුන් අදහස් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *