මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව වෙනස්කම් 7ක් හඳුන්වා දෙයි.

2023 ජනවාරි 01 දින සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව නව වැඩසටහනක් ආරම්භ කර ඇත.

නව වැඩසටහන හරහා ප්‍රධාන වෙනස්කම් 07ක් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

වෙනස්කම් හත පහත පරිදි වේ:

  1. වාහන අංක තහඩු ඇති පළාත සඳහන් ඉංග්‍රීසි අකුරු ජනවාරි 1 වැනිදා සිට ඉවත් කිරීම
  2. වාහන අයිතිය පැවරීමට අදාළ MTA 6 පෝරමය පිටු 12කට සංශෝධනය කිරීම
  3. මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කරන රියදුරන් සඳහා අවාසි ලකුණු හඳුන්වා දීම
  4. දිවයින පුරා ශ්‍රවණාබාධිත රියදුරන් සඳහා බලපත්‍ර හඳුන්වාදීම
  5. සෆාරි වාහන ලියාපදිංචි කිරීම සහ බලපත්‍ර තහඩු නිකුත් කිරීම
  6. ගරාජ සහ අධීක්ෂණය සඳහා ශ්‍රේණිගත කිරීමේ යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දීම
  7. වාහන ලියාපදිංචිය ඩිජිටල්කරණය සඳහා E-මෝටර් පද්ධතියක් හඳුන්වාදීම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *