බිස්කට් නිෂ්පාදකයින් ඉහළ මිලට හේතු දක්වයි

දේශීයව නිෂ්පාදනය කරන බිස්කට් සහ අනෙකුත් රසකැවිලි නිෂ්පාදකයින් තම නිෂ්පාදනවල ඉහළ මිලට අදාළ චෝදනාවලට විසඳුම් ලබා දී ඇත.

ඩොලර් අර්බුදය මධ්‍යයේ නිෂ්පාදනය සඳහා ‘ඒ’ ශ්‍රේණියේ තිරිඟු පිටි ආනයනය කිරීම නිෂ්පාදන කිහිපයක මිල ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බව ඔවුහු පෙන්වා දුන්හ.

මැයි මාසයේදී තිරිඟු පිටි මිල රු. 74ක් වන අතර, මේ වනවිට එහි මිල රු. 290-300 කි.

“මෙය 277% ක මිල වැඩිවීමක්” යැයි දේශීය නිෂ්පාදකයින් මාධ්‍ය අමතමින් අනාවරණය කළේය.

ඩොලරය අර්බුදකාරී කාලසීමාව තුළ හොඳ තත්ත්වයේ තිරිඟු පිටි ආනයනය කිරීමට වැය කළ මුදල තම නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යාමට හේතු වී ඇති බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *