බන්ධනාගාර ආශ්‍රීත කොවිඩ් පොකුර

මේ වන විට බන්ධනාගාර ආශ්‍රිතව වාර්තාවන සමස්ථ ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 3,909 ක්.

බන්ධනාගාර ආශ්‍රීතව තවත් කොවිඩ් ආසාදිතයින් බහුතරයක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව පසුවන පිරිමි රැඳවියන් වන බව බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.