ඇදිරි

නිරෝධායනයෙන් කට්ටි පැන්න අය සොයන්න පොලිසිය මහජන සහය පතයි

Share this Article

ඉතාලියේ සිට පැමිණ නිරෝධායනය නොවූ පුද්ගලයන්ගේ තොරතුරු පොලීසිය අනාවරණ කර ගෙන ඇති අතර ඔවුන්ව සොයා මෙහෙයුම් මේ වනවිත් ආරම්භකර ඇති බව වාර්තා වන අතරම ඔවුන් සොයාගැනීමට පොලිසිය මහජන සහය පතයි

 

 


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.