දිස්ත්‍රික්ක 7කට මිලිමීටර් 100ට වැඩි වර්ෂාපතනයක්…

බස්නාහිර, සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල, මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් මිලිමීටර් 100 ඉක්මවූ තද වැසි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *