නන්දලාල්

ඩොලර් සීමා ඉදිරියේදී හඳුන්වා දෙන ලකුණු…

ශ්‍රී ලාංකික පදිංචිකරුවෙකුට තබා ගැනීමට අවසර දී ඇති විදේශ මුදල්වල නීත්‍යානුකූල සීමාව පිළිබඳ ප්‍රතිපාදන ළඟදීම හඳුන්වා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව (CBSL) නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලාංකිකයෙකුට තමන් සන්තකයේ තබා ගත හැකි විදේශ මුදල්වල නීත්‍යානුකූල සීමාව ඇමෙරිකානු ඩොලර් 15,000 සිට ඩොලර් 10,000 දක්වා අඩු කිරීමට ප්‍රතිපාදන හඳුන්වා දිය හැකි බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ ආණ්ඩුකාර ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා පැවසීය.

දැනට ක්‍රියාත්මක නීත්‍යානුකූල සීමාව අඩු කරනවාද නැද්ද යන්න පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවද ඔහු පැවසීය.

බැංකු පද්ධතියට මුදල් තැන්පත් කිරීමට සති දෙකක සහන කාලයක් ලබාදෙන බවද ආචාර්ය වීරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

එම මුදල විදේශ මුදල් හෝ රුපියල් ගිණුම්වලට තැන්පත් කළ හැකි බව මහ බැංකු අධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *