ජාතික ලැයිස්තුවෙන් ගෝත්‍රික නියෝජිතයෙක් පාර්ලිමේන්තුවට පත් කරන ලෙස වන්නිල ඇත්තෝ පවසයි.

වැදි මහ ඌරු වරිගේ වන්නිල ඇත්තෝ පැවසුවේ තම ප්‍රජාව නියෝජනය කරන අයෙකු පාර්ලිමේන්තුවට පත් කළ යුතු බවයි.

ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කිරීමට අමාත්‍යාංශයක් හෝ ඇමැතිවරයෙක් සිටිය යුතු බව ඔහු පැවසීය.

“අපි යෝජනා යැව්වත් අපේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න කවුරුත් නෑ. ඒත් අනිත් හැම ප්‍රජාවකටම තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න මිනිස්සු ඉන්නවා,” වන්නිල ඇත්තෝ කීහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.