කුලියාපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 63ක හුදකලා බව ඉවත් කෙරේ

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කුලියාපිටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 82 අතරින් පහත දැක්වෙන ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 19 හැර ඉතිරි ග්‍රාම නිලධාරි වසම් 63 මේ මොහොතේ සිට හුදකලා භාවයෙන් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඊට අමතරව අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ උහන පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කුමාරිගම ග්‍රාම නිලධාරි වසම ද මේ මොහොතේ සිට හුදකලා භාවයෙන් නිදහස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.