කැලණිවැලි දුම්රිය කාලසටහන දෙසැම්බර් 5 සිට සංශෝධනය කරයි.

කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය කාලසටහනේ සංශෝධනයක් දෙසැම්බර් 5 වැනිදා සිට සිදුකිරීමට නියමිත බව දුම්රිය නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (DGM) ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා පවසයි.

මගී ජනතාව වැඩිවීම හේතුවෙන් වේග සීමා පැනවීමට තීරණය කළ බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

මගීන් වැඩිවීමත් සමඟ වේග සීමා පැනවීමත් සමඟ දුම්රිය ප්‍රමාදයන් වළක්වා ගැනීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට හැකියාවක් නැහැ.

වෙරළ තීරයේ සහ පුත්තලම මාර්ගයේ කාලසටහන සංශෝධනය කරන බවද ඔහු සඳහන් කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *