ඖෂධ මිලදී ගැනීමේදී ශ්‍රී ලංකාවට සහය වීමට ලෝක බැංකුව පියවර ගනී

නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ ප්‍රමාණයන් මිලදී ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය සහය ලබාදීමට ලෝක බැංකුව ප්‍රතිඥා දී ඇත.

ලෝක බැංකුවේ දකුණු ආසියා කලාපයේ මානව සංවර්ධන කලාපීය අධ්‍යක්ෂ Lynne D. Sherburne-Benz මහත්මිය සමඟ පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඖෂධීය ඖෂධ අඛණ්ඩව සැපයීම සහතික කිරීම සඳහා ලෝක බැංකුවේ සහය ඉල්ලා ඇත.

මේ පිළිබඳව සලකා බැලූ ලෝක බැංකුවේ කලාපීය අධ්‍යක්ෂවරයා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට දන්වා ඇත්තේ ලෝක බැංකුව එය ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස සලකමින් ආධාර ලබාදීමට කඩිනම් පියවර ගන්නා බවයි. මේ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ COVID 19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා Pfizer එන්නත් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ලබා දුන් මූල්‍ය ආධාර පිළිබඳව රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජයසුමන ලෝක බැංකුවට සිය කෘතඥතාව පළ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *