අධිවේග මාර්ගවලින් කෝටි 35ක ආදායමක්

උත්සව සමයේ ගතවූ දින 11ක කාලය තුළ අධිවේග මාර්ගවලින් රුපියල් කෝටි 35ක ආදායමක් උපයාගෙන තිබේ.

මහාමාර්ග අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ පසුගිය අප්‍රේල් 08 වනදා සිට මේ දක්වා සමස්ත අධිවේග මාර්ග පද්ධති තුළින් මෙම ආදායම උපයාගෙන ඇති බවය.

ආදාළ කාලසීමාව තුළ රථවාහන 1,236,288කට අධික ප්‍රමාණයක් අධිවේග මාර්ගවල ගමන් කර ඇත.

මෙම කාලසීමාව තුළ වැඩිම වාහන ප්‍රමාණයක් අධිවේග මාර්ගවල ගමන්කර ඇත්තේ අප්‍රේල් 10වනදාය.

එදින වාහන 141,187 ක් ගමන් කර ඇති අතර උපයා ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 38කට අධික බව ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.