2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ. (Online එම පත්‍රිකාව download කර ගැනීමට ඔබගේ පහසුව තකා ලිංක් එක පහතින් අමුණා ඇත)

2022 වර්ෂය සඳහා පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කර ගැනීමේ අයදුම්පත් කැඳවා තිබේ.

ඒ අනුව ඊට අදාළ අයදුම්පත සහ උපදෙස් ඇතුළත් පත්‍රිකාව අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශයේ නිල වෙඩ් අඩවියේ පළ කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

www.moe.gov.lk යන වෙබ් අඩවියට පිවිසීමෙන් අදාළ පත්‍රිකා භාගත කරගැනීමේ හැකියාව පවතී.

පළමු ශ්‍රේණියට ළමුන් ඇතුළත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන මව්පියන් හෝ නිත්‍යානුකුල භාරකරුවන් එම අයදුම්පත් සම්පුර්ණ කර ඒවා අදාළ පාසල් ප්‍රධානීන්ට ලබන ජුනි 30 වන දිනට පෙර ලියාපදිංචි තැපෑලෙන් යොමුකළ යුතු බව අධ්‍යාපන ආමාත්‍යාංශය පැවසුවේය.

LK REPORTS අප ඔබගේ පහහසුව තකා අදාල පත්‍රිකාව බාගත (download) කර ගැනීම සඳහා පහතින් එම ලිංක් එක උපුටමු.

https://drive.google.com/file/d/11e8kDOJxlWiVhkhWPAw9AUDEc9XzlNI6/view?usp=drivesdk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *