ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රගතිය සමාලෝචනය ජූනි 12 වැනිදා

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා වන විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකම (EFF) යටතේ IV වන වගන්තිය උපදේශනය සහ දෙවන සමාලෝචනය ජුනි 12 දින IMF මණ්ඩල රැස්වීම් න්‍යාය පත්‍රයේ ඇති බව වාර්තා විය.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පැවසුවේ මෙම සැසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය ඇගයීමට ලක් කෙරෙනු ඇති බවයි.

“ආර්ථික ස්ථාවරත්වය, වර්ධනය සහ ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රයත්න තවදුරටත් ඉහළ නංවන තුන්වන වාරිකය විවෘත කිරීම සඳහා සාර්ථක සමාලෝචනයක් සඳහා සියලු රටවල අඛණ්ඩ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. IMF විධායක මණ්ඩලය ශ්‍රී ලංකාවේ EFF දෙවන සමාලෝචනය ජුනි 12 වන දින භාර ගනු ඇත.” සේමසිංහ අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *