රජය තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට සැරසෙයි.

තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා පනවා තිබූ ආනයන සීමා ඉවත් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අද (21) නිවේදනය කළේය.

තෝරාගත් භාණ්ඩ සඳහා පනවා ඇති ආනයන සීමා සති දෙකක් ඇතුළත ඉවත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

සම ආරක්ෂණ නිෂ්පාදන, වාහන අමතර කොටස් සහ අපනයන භාණ්ඩ සඳහා භාවිතා කරන අමුද්‍රව්‍ය පිළිබඳ HS කේතයන් කිහිපයක් මෙම අයිතමවලට ඇතුළත් බව ඔහු පැවසීය.

සීමා කරන ලද ආනයන ලැයිස්තුවෙන් ඉවත් කරන ලද භාණ්ඩවල සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් අවසන් කර ඉදිරි සති දෙක තුළ ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *