මුදල් මුද්‍රණයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමක්…

රජය සතු ව්‍යවසායන්හි සැලසුම් සහගත ප්‍රතිසංස්කරණ සමඟ රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාමාර්ගවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඉදිරි කාලසීමාව තුළ සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවනු ඇතැයි මහ බැංකුව (CB) අපේක්ෂා කරන්නේ මුදල් මුද්‍රණය ලෙස ලිහිල් ලෙස හැඳින්වෙන මුල්‍ය මූල්‍යකරණය සඳහා රජයේ රුචිකත්වයයි.

අගෝස්තු 17 වන විට, ජූලි මාසයේ වාර්තාගත රුපියල් බිලියන 150 ක වැඩිවීමක් සමඟ සසඳන විට, CB හි රජයේ සුරැකුම්පත් හිමිකම රුපියල් බිලියන 2.57 කින් පමණක් වැඩි විය. සාමාන්‍යයෙන්, පෙබරවාරි මාසය හැර රජයේ මූල්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා CB අවම වශයෙන් රුපියල් බිලියන 100ක් මුද්‍රණය කර ඇත.

“ප්‍රධාන රාජ්‍ය ව්‍යාපාර ව්‍යවසායන් විසින් පිරිවැය පරාවර්තක මිලකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ දැනටමත් හඳුන්වා දී ඇති රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාමාර්ගවලින් සහය වන ඉදිරි කාලය තුළ තවදුරටත් මූල්‍ය මූල්‍යකරණයේ අවශ්‍යතාවය අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ,” CB පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.