පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත වූ පනත් කෙටුම්පත් පහක් කථානායක අනුමත කරයි

පසුගියදා විවාදයට ගත් පනත් කෙටුම්පත් පහක් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා විසින් අනුමත කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන), පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ තහනම් කිරීම, අධිකරණ (සංශෝධන), සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන), පළාත් සභා (මුද්දර තීරු බදු පැවරීම) (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත් පිළිබඳ සහතිකය කථානායකවරයා විසින් අනුමත කරන ලදී. විවාදයට ගෙන පෙර සතියේ 09 සහ 10 යන දිනවල සම්මත විය.

එම පනත් 2022 අංක 2 දරන අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහ (සංශෝධන) පනත, 2022 අංක 3 දරන පුද්ගල නාශක බිම්බෝම්බ තහනම් කිරීමේ පනත, 2022 අංක 4 දරන අධිකරණ (සංශෝධන) පනත ලෙස 17 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ. , 2022 අංක 5 දරන සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය (සංශෝධන) පනත සහ පළාත් සභා (මුද්දර ගාස්තු මාරු කිරීම) (සංශෝධන) පනත. 2022 අංක 6.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *