දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ආසන වෙන්කරවා ගැනීමේ ගාස්තු සංශෝධනය කරයි.

ජුනි 01 වැනිදා සිට ආසන වෙන්කරවා ගැනීමේ ගාස්තු 30% සිට 60% දක්වා වැඩි කිරීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කල්පනා කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (වාණිජ) වී. පොල්වත්තගේ මහතා පැවසීය.

සාමාන්‍ය දුම්රිය ගාස්තු, පාර්සල් හැසිරවීමේ ගාස්තු සහ අනෙකුත් ගාස්තු නොවෙනස්ව පවතින බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *