අටමස්ථානාධිපති ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නායක හිමියෝ අපවත් වෙයි.

අටමස්ථානාධිපති අතිපූජ්‍ය ආචාර්ය පල්ලේගම සිරිනිවාස නාහිමියෝ (69) කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී අපවත් වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *