හෙට සිට දුම්රිය ගාස්තු සංශෝධනයක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

සංශෝධිත දුම්රිය ගාස්තු පෙර කී පරිදි හෙට (12) උදෑසන සිට ක්‍රියාත්මක නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ගාස්තු සංශෝධන මාධ්‍යවල පළ කර/ප්‍රකාශ කළද එහි නීතිමය ගැටලු මත එය තවදුරටත් කල් දැමීමට තීරණය කර ඇත.

සමාන දුරක් සඳහා බස් ගාස්තුවෙන් අඩකට සමාන ලෙස දුම්රිය ගාස්තු වැඩි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව යෝජනා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *