හර්ෂ ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා වන කරුණු 10යේ පොදු අවම වැඩසටහන එළි දක්වයි.

SJB පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රකෘතිය සඳහා වන කරුණු 10 පොදු අවම වැඩසටහන නිකුත් කර තිබේ.

පවතින ආර්ථික අර්බුදයෙන් කෙටි කාලීනව සහ මධ්‍ය කාලීනව රට ගොඩගැනීම සඳහා “Blueprint: Out of the නය උගුලෙන් සහ තිරසාර සංවර්ධනය කරා” යන ආර්ථික වැඩසටහන ඔහු පසුගියදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.