සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

ශ්‍රී ලංකා සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් මෙම වසරේ ජනවාරි 01 වැනිදා සිට සැප්තැම්බර් 30 වැනිදා දක්වා දිවයින පුරා සාර්ථක වැටලීම් 28,000කට අධික ගණනක් සිදු කළ බව එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයි.

එම වැටලීම්වල දී අදාළ වැරදි සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයන් 28,441ක් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඒ අතරින් 3,756ක් කාන්තාවන් බව සඳහන්ය.

එම වැටලීම්වල දී සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ භාරයට ගන්නා ලද නඩු භාණ්ඩවල මුළු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 260 ඉක්මවන බව ද වාර්තා වේ.

මෙම වැටලීම් දිවයින පුරා පිහිටි සුරාබදු ස්ථාන 57ක් හා සුරාබදු විශේෂ මෙහෙයුම් ඒකක 05ක් මඟින් මෙන්ම සුරාබදු මත්ද්‍රව්‍යනාශක කාර්යංශය මඟින් සිදු කරන ලද වැටලීම්වලින් සමන්විත බව සඳහන්ය.

මෙම මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍ය හා දුම්කොළ සඳහා අපරාධ පිළිබඳ අධිකරණය ඉදිරියේ නඩු පැවරීමෙන් අනතුරු ව අධිකරණය මඟින් රුපියල් මිලියන 122ක් දඩ මුදල් පනවා ඇත.

2022 වර්ෂය තුළ දී මත්පැන් විකිණීම සදහා සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථාන ආශ්‍රිත ව වැටලීම් කර හසු වී ඇති වැරදි සංඛ්‍යාව 3,415කි.

ඊට අමතර ව සුරාබදු බලපත්‍ර ලත් ස්ථානවල වැරදි සඳහා මේ දක්වා පනවන ලද සමස්ත ගාස්තු ප්‍රමාණය රුපියල් මිලියන 98 ඉක්මවන බව ද වාර්තා වේ.

මෙම වැටලීම් අතරින් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් මහජනතාව විසින් සෘජුව හා 1913 දුරකථන අංකය ඔස්සේ සුරාබදු මූලස්ථානයේ ස්ථාපිත කර ඇති සුරාබදු මෙහෙයුම් මැදිරිය මඟින් ලබාදෙන ලද පැමිණිලි හා තොරතුරු මත සිදු ක‍ර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *