ශ්‍රී ලංකා – සමස්ත උද්ධමනය 73.7% දක්වා ඉහළ යයි.

2022 සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය (NCPI) මගින් මනිනු ලබන ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත උද්ධමන අනුපාතය 73.7% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ සැප්තැම්බර් මාසය සඳහා සියලුම අයිතම සඳහා NCPI 256.2 කි.

එය 2022 අගෝස්තු මාසයට සාපේක්ෂව දර්ශක ඒකක 5.8ක වැඩිවීමක් බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *