වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය සේවකයන්ට රැකියා අහිමි වෙයි?

සැප්තැම්බර් 12 වැනිදා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව වර්ජනයේ නිරත දුම්රිය සේවකයන් සිය තනතුරුවලින් ඉවත් වූවන් සේ සලකා බැලීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය පසුගිය මාසයේ නිකුත් කර ඇත.

ඒ, ජනාධිපති කාර්යාල ආරංචි මාර්ගවලට අනුව ගැසට් නිවේදනය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය ගත් තීරණයට අනුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *