වන ඝනත්වය වැඩිකිරීම සහ වන රක්ෂිත තුළ වන ආවරණය ඉහළ නැංවිම සඳහා හඳුනාගත් භූමිවල වන වගාවන් කඩිනම් කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ

දේශගුණික විපර්යාසයන්ට තිරසර විසදුම් සහිත හරිත සමාජ ආර්ථිකයක් වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ මාර්ගගත සැලැස්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඉදිරිපත්කර තිබේ.

ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ නියෝජිතයින් සමඟ ජනාධිපති කාර්යාලයේ පැවති හමුවේදී අදාල සැලසුම් ඉදිරිපත් කළ බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

පොහොර භාවිතය, භූමිය, ජෛව විවිධත්වය, අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය, වායු ගෝලය, කර්මාන්ත, පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, නගර සහ පාරිසරික අධ්‍යාපනය ඇතුළු කරුණු ගණනාවක් පිළිබඳ ඇතිකර ගතයුතු ඉලක්ක සහිත සැලසුම් සකස් කිරීම ජනාධිපතිවරයා විසින් අදාල අමාත්‍යවරුන්ට පවරා තිබුණි.

ඒ අනුව එම අමාත්‍යංශ විසින් සිදුකළ පුළුල් අධ්‍යනයකින් අනතුරුව ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සැලසුම් කර තිබේ.

සංවේදී පරිසර කලාප හඳුනාගනිමින් වන ඝනත්වය වැඩිකිරීම සහ වන රක්ෂිත තුළ වන ආවරණය ඉහළ නැංවිම සඳහා හඳුනාගත් භූමිවල වන වගාවන් කඩිනම් කිරීම පිළිබඳ මෙහිදී විශේෂ අවධානය යොමුව ඇති බව සඳහන් විය.

මෙරට වන ආවරණය 2025 වසර වන විට සියයට 30 ක් දක්වා ඉහළ නැංවීම රජයේ ඉලක්කය වන අතර එය “සෞභාග්‍යයේ දැක්ම“ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේද එය සඳහන් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.