රුසියාවේ Aeroflot ශ්‍රී ලංකාවට ගුවන් ගමන් අත්හිටුවයි.

රුසියාවේ Aeroflot එහි එක් ගුවන් ගමනක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ නියෝගයෙන් පසු වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි කොළඹ වෙත වාණිජ ගුවන් ගමන් අත්හිටුවා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *