රටේ වත්මන් COVID-19 තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් නැවතත් මුහුණු ආවරණ පැළදීම නිර්දේශ කරයි.

රට තුළ පවතින COVID-19 තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින්, සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ගෘහස්ථව, පොදු ප්‍රවාහනය භාවිතා කරන විට සහ මහජන රැස්වීම්වලට සහභාගී වන විට මුඛ ආවරණ පැළඳිය යුතු බවට දැඩි ලෙස නිර්දේශ කර ඇත.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය අසේල ගුණවර්ධන මහතා විසින් ඊයේ මෙම නිර්දේශය නිකුත් කර ඇත.

2022 ජනවාරි 25 දිනැති අංක 2264/69 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 100 රෙගුලාසි මගින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද 1897 අංක 03 දරණ නිරෝධායන සහ රෝග නිවාරණ ආඥාපනත යටතේ මේ සම්බන්ධ ලිපිය නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *