මැයි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ උද්ධමනය 45.3% දක්වා ඉහළ යයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන උද්ධමනය වසරින් වසර (Y-o-Y) 2022 මැයි මාසයේදී 45.3% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව වාර්තා කරයි.

Y-o-Y ආහාර උද්ධමනය මැයි මාසයේදී 58% දක්වා ඉහළ ගිය අතර Y-o-Y ආහාර නොවන උද්ධමනය 34.2% දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වාර්තා කරන ලද මාසයේ ප්‍රධාන විශේෂ අවස්ථා පහක් පහත දැක්වේ.

2022 මැයි මාසයේ NCPI 2022 අප්රේල් මාසයේ 190.3 සිට 208.7 දක්වා වැඩි විය.
වසරින් වසර උද්ධමනය 2022 අප්‍රේල් මාසයේ 33.8% සිට 2022 මැයි මාසයේදී 45.3% දක්වා වැඩි විය.
මාසය මත මාසය වෙනස් වීම ආහාර වලින් 5.4% කින් සහ ආහාර නොවන වලින් 4.3% කින් දායක විය.
මූලික උද්ධමනය 2022 අප්‍රේල් මාසයේ 27.9% සිට 2022 මැයි මාසයේදී 37.7% දක්වා වැඩි විය.
මූලික වසරට (2013) සාපේක්ෂව සාමාන්‍ය මිල මට්ටම 108.7% කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *