පාර්ලිමේන්තුව අවට විරෝධතාකරුවන්ට කදුළු ගෑස්.

පාර්ලිමේන්තු වටරවුමේ රැඳී සිටි විරෝධතාකරුවන්ට පොලිසිය විසින් කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *