ප්‍රීමා තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කරයි.

සීමාසහිත Prima Ceylon (Pvt) Limited සිය තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ යාමක් තහවුරු කර තිබේ.

එම සමාගම පැවසුවේ තම තිරිඟු පිටි මිල රුපියල් 5කින් ඉහළ දමා ඇති බවයි. කිලෝග්‍රෑමයකට 40යි.

ප්‍රීමා සමාගම අවසන් වරට තිරිඟු පිටි මිල වැඩි කළේ 2022 අප්‍රේල් මාසයේදී වන අතර, තිරිඟු පිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රු. 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *