දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර සඳහා පූර්ව වෙන්කරවා ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කරයි.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීම සඳහා ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති කාලසීමාව සංශෝධනය කර තිබේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ, මගීන්ට තම ගමනට දින 30කට පෙර සිය දුම්රිය ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගත හැකි බවයි.

මීට පෙර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීමට අවසර දී තිබුණේ දුම්රිය ගමනට දින 14කට පෙර පමණි.

කෙසේ වෙතත්, මගීන්ට ඔවුන්ගේ ගමනට දින 30 කට පෙර සැප්තැම්බර් 13 වන අඟහරුවාදා සිට ඔක්තෝබර් 13 දක්වා ඔවුන්ගේ ටිකට්පත් වෙන් කරවා ගත හැකිය.

ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය සේවය ප්‍රකාශ කළේ මගීන්ගේ ඉහළ ඉල්ලුම හේතුවෙන් මෙම සංශෝධනය සිදු කර ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *